حسابداری و حسابرسی در تجریش

اظهار نامه مالیاتی عملکرد،ارزش افزوده و گزارش فصل

تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی ،اظهاز نامه ارزش افزوده ،گزارش فصلی سه ماهه شرکتهای حقوقی و مشاغل حقیقی بند الف و بند ب،و گزارش های فصلی سالهای قبل در اسر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | خانم ابراهیمی